Pravila tekmovanja

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja biologije (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • cilje, vsebino in organizatorje tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • razglasitev rezultatov in ugovore na vrednotenje nalog,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen

(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja biologije,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja biologije nad zahtevnostjo rednega šolskega programa,
 • primerjanje znanja med dijaki,
 • popularizacija biologije,
 • uporaba znanja biologije odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za biologijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja biologije,
 • ozaveščanje mladih o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz znanja biologije.

4. člen

(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko (izbirno) tekmovanje za bronasto Proteusovo nagrado,
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato Proteusovo nagrado.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s strokovnjaki s področja biologije. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za biologijo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja,
 • izvede državno tekmovanje,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju,
 • izvede izbor in zagotovi udeležbo ekipe na mednarodni lingvistični olimpijadi,
 • zagotovi objavo in razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja in za udeležbo na mednarodni olimpijadi,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za biologijo)

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za biologijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Člane Komisije imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • poskrbi za pripravo nalog, rešitev in točkovnika za vse ravni tekmovanja,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja,
 • določi dobitnike srebrnih in zlatih priznanj,
 • rešuje morebitne ugovore na vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju,
 • pripravi merila za izbor ekipe za mednarodno biološko olimpijado,
 • opravi priprave ekipe za mednarodno biološko olimpijado.

Komisiji pomaga pri delu pisarna ZOTKS.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno dovoljenje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe državnega tekmovanja, javno objavo rezultatov, promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, za javno objavo rezultatov ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ZOTKS.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno soglasje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanju lahko tekmujejo dijaki vseh štiriletnih srednješolskih programov, ki imajo v svojem programu predmet biologija.

Tekmovanje na obeh ravneh poteka v štirih tekmovalnih skupinah: 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja na šolski ravni, šola, ki jo obiskuje, pa tekmovanja ne organizira, se lahko udeleži tekmovanja na najbližji šoli, ki tekmovanje iz znanja biologije organizira. Prijavo tekmovalca na to šolo opravi šola, kjer je tekmovalec vpisan.

Ena šola lahko na drugo prijavi največ 2 tekmovalca. Če je kandidatov več, šola tekmovanje izpelje sama.

Šola, na katero so se za tekmovanje prijavili tekmovalci iz drugih šol, o njih vodi evidenco, ločeno od svojih tekmovalcev.

Stroške za izvedbo tekmovanja za posamezne tekmovalce krijejo šole, ki tekmovalce prijavijo na tekmovanje, razen če se šole ne dogovorijo drugače.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

ZOTKS najkasneje do konca julija objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS.

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraj, kjer se bo izvajalo državno tekmovanje,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri učitelju biologije na šoli, ta pa mora šolo prijaviti za sodelovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (www.zotks.si).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenem z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti tekmovalci, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi vpisanih rezultatov šolskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje. Seznam se objavi na spletni strani ZOTKS v skladu z rokom, objavljenim v razpisu.

14. člen

(Priprava nalog)

Naloge, rešitve nalog s točkovnikom za tekmovanje ter merila za vrednotenje za vse ravni pripravi Komisija.

Recenzijo nalog, rešitev in točkovnika opravita najmanj dva recenzenta, ki ju imenuje Komisija.

Za učence italijanske narodnosti se pripravijo prevodi tekmovalnih nalog, na podlagi prošnje, ki jo mora šola pisno nasloviti na organizatorja tekmovanja ob prijavi na šolsko tekmovanje. Kasnejše prijave za prevode tekmovalnih nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo tekmovalne naloge v slovenskem jeziku.

15. člen

(Tajnost nalog)

ZOTKS in Komisija sta odgovorna za tajnost nalog do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave.

Šolske tekmovalne komisije se morajo po prejetju nalog šolskega tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost.

16. člen

(Hranjenje rešenih nalog)

Šole hranijo rešene naloge do konca šolskega leta.

Izdelke z državnega tekmovanja hrani ZOTKS eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog, le-te uniči.

Organizacija tekmovanja

17. člen

(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje na šolski ravni traja 1 šolsko uro in na državni ravni 2 šolski uri za teoretični del. Z razpisom se lahko določi tudi drugačen čas trajanja tekmovanja na posamezni ravni.

18. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo biti razporejeni v prostoru tako, da lahko nemoteno rešujejo naloge in da jim je onemogočeno prepisovanje od drugih tekmovalcev. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorne osebe morajo imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

19. člen

(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzorujeta vsaj dve nadzorni osebi v vsakem prostoru. Nadzorne osebe preverijo, ali so navzoči vsi tekmovalci, in evidentirajo manjkajoče tekmovalce nato pa razdelijo tekmovalne liste in ovojnice s šiframi.

Ob očitnem prepisovanju ali kršitvi določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalec pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje. Odstranitev tekmovalca se vključno z razlogi zanjo vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če je tekmovalec izključen na šolskem tekmovanju, ne more nadaljevati tekmovanja na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna. 

20. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju tekmovalci lahko uporabljajo z razpisom predpisane pripomočke. Uporabljajo svoj pisalni pribor, vendar ne grafitnega svinčnika, papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

V prostoru, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljen vnos literature ali kakršnihkoli komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov, predvajalnikov…)

21. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog mentorja biologije. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ZOTKS za biologijo, učitelji in mentorji, študenti biologije, ter drugi strokovnjaki. Člane tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi predsednik tekmovalne komisije.

22. člen

(Prehod iz nižje na višjo raven)

Na državno tekmovanje se uvrstijo prvouvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja v posamezni skupini, če dosežejo vsaj 30% možnih točk in tisti, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija.

Zmagovalci državnega tekmovanja v preteklem letu imajo pravico neposrednega nastopa na državnem tekmovanju in ne štejejo v kvoto iz prejšnjega odstavka.

23. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na tekmovanje in s tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Šolsko tekmovanje

24. člen

(Kraj in čas šolskega tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvedejo šole v prostorih, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije, ter na dan in ob uri, določenimi z razpisom.

Šolsko tekmovanje lahko izvede več šol skupaj. V tem primeru se vodijo za tekmovalce iz vsake sodelujoče šole ločene evidence. Glede organizacije in izvedbe tekmovanja ter kritja stroškov za le-to se sodelujoče šole medsebojno dogovorijo.

25. člen

(Naloge za šolsko tekmovanje)

Naloge, rešitve in točkovnik za šolsko tekmovanje pripravi Komisija, ZOTKS pa jih objavi na spletni strani 2 delovna dneva pred izvedbo tekmovanja tako, da so dostopne le z geslom. ZOTKS geslo posreduje pooblaščeni osebi na šoli, ki se je na tekmovanje prijavila, 2 delovna dneva pred tekmovanjem.

26. člen

(Naloge šolskih tekmovalnih komisij)

Predsednik šolske tekmovalne komisije oziroma komisija:

se dogovori z ravnateljem za nemoten potek tekmovanja, za fotokopiranje in skupaj z ravnateljem zagotovi tajnost nalog, pridobi sodelavce ocenjevalce, na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih nalog, izvede tekmovanje,ovrednoti rešene naloge takoj po tekmovanju, poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS najpozneje v treh delovnih dneh po tekmovanju, arhivira tekmovalno dokumentacijo, razglasi rezultate in skupaj z ravnateljem podeli priznanja.

Državno tekmovanje

27. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas tekmovanja sta določena z razpisom.

28. člen

(Šifriranje nalog)

Na državnem tekmovanju je šifriranje nalog obvezno.

29. člen

(Vrednotenje nalog)

Vse izdelke tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija najpozneje v treh dneh po zaključku tekmovanja.

30. člen

(Izbor tekmovalcev za mednarodno biološki olimpijado)

Najbolje uvrščeni tekmovalci na državnem tekmovanju se lahko uvrstijo v ožji izbor za udeležbo na mednarodni biološki olimpijadi (IBO). Praviloma so to dijaki 3. in 4. letnika gimnazij in drugih srednjih šol, ki imajo enako število ur in program biologije kot ga ima gimnazijski program. Dijaki, ki pridejo v ožji izbor, se morajo udeležiti strokovnih priprav iz posameznih področij biologije ter se udeležiti priprav iz eksperimentalnega dela.

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno biološki olimpijado se vsako leto posebej določijo in objavijo v razpisu.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

31. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Najuspešnejši tekmovalci prejmejo Proteusova priznanja.

Na šolskem tekmovanju prejme bronasta priznanja za proteusovo nagrado 1/3 tekmovalcev v vsaki skupini, pod pogojem, da dosežejo vsaj 30% možnih točk. Bronasto priznanje prejmejo tudi vsi ostali tekmovalci, ki dosežejo najmanj 70% možnih točk.

Na državnem tekmovanju prejmejo srebrna priznanja tekmovalci, ki dosežejo najmanj 80% možnih točk. Glede na težavnost nalog in uspešnost reševanja lahko Komisija kriterij za posamezno skupino v posameznem letu zniža.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo zlata priznanja oziroma plakete. Število podeljenih zlatih priznanj in plaket je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni skupini, pri določanju števila le-teh se upošteva 25. člen Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj.

Prejemnike zlatih in srebrnih Proteusovih priznanj določi Komisija po tekmovanju, glede na rezultate in težavnost nalog ter v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

32. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Neuradni rezultati državnega tekmovanja se šifrirani objavijo v informacijskem sistemu ZOTKiS takoj, ko so naloge ovrednotene oziroma, najpozneje v desetih delovnih dneh po izvedbi državnega tekmovanja. Ti rezultati so z osebnim geslom dostopni le pooblaščenim osebam sodelujočih šol za njihove tekmovalce ter tekmovalcem (tekmovalci lahko s svojim geslom dostopajo le do svojega rezultata).

Po zaključeni obravnavi morebitnih ugovorov in najpozneje v desetih delovnih dneh po objavi neuradnih rezultatov mora ZOTKS na svoji spletni strani objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk, doseženo priznanje in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja v skladu z 32. členom tega pravilnika. Rezultati so javno objavljeni največ tri leta.

33. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanja iz znanja biologije pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana, in sicer:

priznanja s šolskega tekmovanja s podpisom ravnatelja in predsednika tekmovalne komisije, priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika tekmovalne komisije in predsednika ZOTKS

Evidenca o izdanih priznanjih in druga dokumentacija se hrani v arhivu ZOTKS.

34. člen

(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku državnega tekmovanja posreduje ZOTKS priznanja za tekmovalce in potrdila za mentorje matičnim šolam tekmovalcev. Zlata priznanja in nagrade lahko organizatorji podelijo na posebni slovesnosti.

35. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v treh delovnih dneh od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora vsebovati: šifro tekmovalca, elektronski naslov za odgovor, utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja. Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrne. Ugovor se vloži pri ZOTKS po pošti (Zaloška 65, 1000 Ljubljana) ali osebno.

Po prejemu ugovora Komisija nalogo, na katero je bil vložen ugovor, ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru, ki je dokončno. Poleg odgovora na ugovor prejme tekmovalec tudi kopijo naloge, na katero je podal ugovor.

ZOTKS lahko z razpisom tekmovanja določi, da se ugovori na vrednotenje obravnavajo le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka.

36. člen

(Objava nalog)

Naloge z rešitvami in točkovniki za obe ravni tekmovanja se objavijo na spletnih straneh vseh treh soorganizatorjev najpozneje 7 dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovanja

37. člen

(Financiranje šolskega tekmovanja)

Stroške za organizacijo šolskega tekmovanja prevzame šola, ki ga izvaja. Soorganizatorji zagotovijo pripravo in objavo nalog ter priznanja.

38. člen

(Financiranje državnega tekmovanja)

Sredstva za državno tekmovanje zagotovi ZOTKS iz teh virov:

sredstva, pridobljena od ministrstva pristojnega za izobraževanje, sredstva, pridobljena s prijavninami na tekmovanje, prispevki sponzorjev in donatorjev, lastna sredstva, darila in volila, drugi viri.

Med stroške državnega tekmovanja štejejo:

priprava nalog za vse ravni tekmovanja, razmnoževanje nalog in papir za državno tekmovanje, delo državne tekmovalne komisije, materialni stroški članov Komisije (strokovna literatura ipd.), priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil, priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence, obdelava in objava rezultatov, diplome (priznanja) in potrdila, nagrade za najboljše, izdelava biltena, prevodi v jezike narodnosti, delo pri organizaciji in nadzoru, malica/kosilo za tekmovalce in komisijo na državnem tekmovanju, potni stroški državne ocenjevalne komisije, spremljajoči program v času tekmovanja, priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad, priprava in udeležba udeležencev iz Slovenije na mednarodni olimpijadi iz biologije, vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema, izpopolnjevanje mentorjev.

39. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

40. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira ministrstvo pristojno za izobraževanje, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi.

Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

41. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju.

42. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

43. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja biologije sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Pravilnik začne veljati, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja biologije.

Ljubljana, 5.7.2018

Vse podrobnosti tekmovanja iz znanja biologije za srednje šole.