Pravila tekmovanja

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • cilje, vsebino in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • razglasitev rezultatov in ugovore na vrednotenje nalog,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen

(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,
 • primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike in tehnologije,
 • popularizacija tehnike in tehnologije s poudarkom na konstruktorstvu in tehnologiji obdelav,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike in tehnologije,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,
 • razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz znanja konstruktorstva (konstrukcijske rešitve, elementi statike, eletronika, elektrotehnika, krmiljenje in regulacija, tehnično risanje...) in spretnosti tehnologij obdelav različnih materialov (papir, les, umetne snovi, kovine).

Tekmovanje poteka na naslednjih področjih:

 • konstruktorstvo,
 • tehnologija obdelav,
 • iz učenčeve domače delavnice.

Posamezne panoge, v katerih poteka tekmovanje in pravila za njihovo izvedbo se vsako leto določijo z razpisom.

4. člen

(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • regijsko (izbirno) tekmovanje in
 • državno tekmovanje.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s šolami in društvi. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • z regijskimi organizatorji se dogovori za izvedbo regijskih tekmovanj,
 • zagotovi ustrezne prostore, opremo in gradiva za izvedbo državnega tekmovanja,
 • izvede državno tekmovanje,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb in ocenjevalnih komisij za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju ,
 • zagotovi objavo, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo)

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • poskrbi za pripravo nalog, rešitev in točkovnika za regijsko in državno tekmovanje,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja,
 • določi dobitnike srebrnih in zlatih priznanj,
 • rešuje morebitne ugovore na vrednotenje izdelkov tekmovalcev.

Komisiji pomaga pri delu pisarna ZOTKS.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno dovoljenje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe državnega tekmovanja, javno objavo rezultatov, promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, za javno objavo rezultatov ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ZOTKS.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno soglasje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanjih lahko tekmujejo predšolski otroci in učenci osnovnih šol v Sloveniji, v skladu z omejitvami za posamezno panogo iz 3. člena tega pravilnika.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Tekmovalne skupine se določijo vsako leto z razpisom.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Vsaka šola lahko na regijsko tekmovanje pošlje toliko tekmovalcev za posamezno skupino, kot je to določeno z razpisom.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do konca julija objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS (naslov: www.zotks.si).

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • panoge, tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje, v katerih se izvaja regijsko in državno tekmovanje,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov,
 • podrobne opise in pravila za posamezne panoge.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Mentor ali učitelj tehnike in tehnologije tekmovalce prijavi v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (www.zotks.si).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenim z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje, določen v razpisu. Seznam se objavi na spletni strani ZOTKS.

14. člen

(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge za vse ravni pripravi Komisija.

15. člen

(Tajnost nalog)

Komisija je odgovorna za tajnost nalog do začetka regijskega in državnega tekmovanja.

16. člen

(Hranjenje izdelkov s tekmovanja)

Šole, organizatorice regijskega tekmovanja hranijo pisne izdelke in ocenjevalne liste s tekmovanja do konca šolskega leta.

Dokumentacijo z državnega tekmovanja (pisne izdelke in ocenjevalne liste) hrani ZOTKS eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog le-te uniči.

Organizacija tekmovanja

17. člen

(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje v vseh panogah in skupinah na vseh ravneh traja od 90 do 180 minut. Čas trajanja tekmovanja v posamezni panogi se določi z razpisom.

18. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo biti razporejeni v prostoru tako, da lahko nemoteno in varno opravljajo svoje delo, rešujejo naloge in pri delu ne ovirajo drugih tekmovalcev. Nadzorne osebe morajo imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

19. člen

(Nadzorne osebe)

Potek na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje tekmovalna komisija posamezne skupine. Ta spremlja potek dela, skrbi za varnost tekmovalcev in jih opozarja na morebitne nepravilnosti pri delu z orodjem in stroji z vidika varnosti.

V primeru očitne kršitve določil tega pravilnika in aktualnega razpisa ter neupoštevanja navodil in opozoril članov komisije glede varnosti pri delu z orodjem in stroji se tekmovalec odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje. Enako se lahko zgodi, če komisija presodi, da tekmovalec ne obvlada varnega dela z orodjem in stroji. Odstranitev tekmovalca se vključno z razlogi zanjo vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če je tekmovalec izključen na regijskem tekmovanju, ne more nadaljevati s tekmovanjem na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna.

20. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Z razpisom se določi, katero orodje, gradiva in pripomočke morajo tekmovalci prinesti s seboj na tekmovanje. Tekmovalci lahko uporabljajo le tisto orodje, gradiva in pripomočke, ki jih zagotovi organizator, oziroma jih morajo tekmovalci, v skladu z razpisom, prinesti s seboj. Tekmovalna komisija lahko prepove uporabo orodja ali pripomočkov, ki jih je tekmovalec prinesel s seboj, če oceni, da niso ustrezni.

21. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Regijsko tekmovanje vodi regijska tekmovalna komisija, sestavljena iz tekmovalnih komisij za posamezne panoge. Le-te praviloma sestavljajo mentorji, ki na tekmovanju sodelujejo in v skupini, za katero je predmetna komisija pristojna, nimajo svojega tekmovalca. Tekmovalne komisije za posamezne panoge sestavljajo predsednik in dva člana. Regijsko tekmovalno komisijo imenuje vodja regijskega tekmovanja.
 2. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije za tehniko in modelarstvo ter drugi strokovnjaki. Državna tekmovalna komisija je razdeljena na tekmovalne komisije za posamezne panoge, sestavljene po enakem principu, kot je zapisano v prejšnjem odstavku. Člane državne tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi njen predsednik.

22. člen

(Prehod z nižje na višjo raven)

Na državno tekmovanje se iz posamezne skupine uvrstijo tekmovalci kot je določeno z razpisom in jih na podlagi rezultatov določi Komisija.

23. člen

(Odgovornost za tekmovalce in tekmovanje)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Organizator je dolžan zagotoviti varne pogoje za delo tekmovalcev. Mentor lahko zavrne udeležbo na tekmovanju, če pogoji tekmovanja ne zagotavljajo varnega dela ali odstopajo od razpisa. V tem primeru je organizator nemudoma dolžan preveriti stanje in tekmovališče ustrezno urediti, ali odpovedati tekmovanje.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na in iz tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Regijsko (izbirno) tekmovanje

24. člen

(Kraj in čas regijskega tekmovanja)

Regijsko tekmovanje izvedejo šole, ki se določijo z razpisom na podlagi predhodnih prijav in dogovorov. Tekmovanje se izvede v času, kot je določeno z razpisom.

25. člen

(Naloge in oprema za regijsko tekmovanje)

Naloge rešitve in točkovnik za regijsko tekmovanje pripravi Komisija. ZOTKS in jih po pošti pošlje na šolo gostiteljico, kjer jih šele na dan tekmovanja komisijsko odprejo.

Obvestilo o potrebnih materialih vodja posameznega regijskega tekmovanja prejme teden dni pred tekmovanjem. Stroje in orodje, ki jih v skladu z razpisom priskrbi organizator, zagotovi gostiteljska šola regijskega tekmovanja. V primeru nezadostnega števila strojev in orodja gostiteljska šola vsaj teden dni pred tekmovanjem pozove sodelujoče šole, da le-to prinesejo s seboj.

26. člen

(Naloge regijskih tekmovalnih komisij)

Predsednik tekmovalne komisije oziroma komisija:

 • se dogovori z ravnateljem gostiteljske šole za nemoten potek tekmovanja, za morebitno fotokopiranje in pripravo materialov za posamezno skupino in za tajnost nalog,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce, člane regijske ocenjevalne komisije in tekmovalnih komisij za posamezne panoge,
 • na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih mest, strojev in orodja,
 • izvede tekmovanje,
 • ovrednoti naloge takoj po tekmovanju,
 • poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiSv roku, določenem z razpisom,
 • v sodelovanju z ravnateljem šole gostiteljice razglasi rezultate in podeli priznanja.

Državno tekmovanje

27. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas državnega tekmovanja sta določena z razpisom.

28. člen

(Vrednotenje izdelkov)

Vse izdelke tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

29. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Na regijskem tekmovanju prejme bronasta priznanja 1/3 tekmovalcev v vsaki skupini.

Na državnem tekmovanju prejme srebrna priznanja največ dvakrat toliko tekmovalcev kot se podeli zlatih priznanj.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo zlata priznanja, če komisija ne odloči drugače.

Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev regijskega tekmovanja v posamezni tekmovalni skupini, pri določanju števila le-teh se upošteva 25. člen Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj.

Prejemnike zlatih in srebrnih priznanj določi Komisija po tekmovanju glede na rezultate in težavnost nalog ter v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

30. člen

(razglasitev rezultatov in podelitev priznanj)

Po zaključku državnega tekmovanja pripravi ZOTKS razglasitev rezultatov in podelitev priznanj. Potrdila za mentorje posreduje ZOTKS naknadno njihovim matičnim šolam. Zlata priznanja in nagrade lahko ZOTKS podeli na posebni slovesnosti.

31. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Najpozneje dva delovna dneva po zaključenem državnem tekmovanju mora ZOTKS na svoji spletni strani (www.zotks.si) objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk, doseženo priznanje. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja.

32. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanja iz znanje pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana in sicer:

 • priznanja s regijskega tekmovanja s podpisom ravnatelja gostiteljske šole in predsednika regijske tekmovalne komisije,
 • priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije ZOTKS za tehniko in modelarstvo.

Evidenco o izdanih priznanjih in ostalo dokumentacijo se hrani v arhivu ZOTKS.

33. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec oz. njegov mentor meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko mentor v roku pol ure od razglasitve rezultatov s plačilom varščine 30 € pri Komisiji vloži pisni ugovor, ki mora vsebovati utemeljitev ugovora. Ugovor, ki ni vložen v skladu s pravilnikom, se zavrne.

Po prejemu ugovora in varščine Komisija nalogo takoj ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru, ki je dokončno. V primeru utemeljenega ugovora se varščina vrne, drugače se zadrži.

34. člen

(Objava nalog)

Naloge za vse skupine tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani ZOTKS najpozneje 7 delovnih dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovanja

35. člen

(Financiranje regijskega in državnega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo regijskih in državnega tekmovanja zagotovi ZOTKS iz naslednjih virov:

 • sredstva pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
 • sredstva pridobljena s prijavninami na tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške državnega tekmovanja štejejo:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • priprava gradiv za posamezne naloge,
 • delo državne tekmovalne komisije,
 • materialni stroški članov Komisije (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in komisije,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času državnega tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

36. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

37. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi. Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

38. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje tehnike in tehnologije, ki sodelujejo pri tekmovanju.

39. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje so tekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

40. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja konstruktorstva in tehnilogij obdelave sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika.

Pravilnik stopi v veljavo, ko podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav.

Julij 2018

Vse podrobnosti tekmovanja iz konstruktorstva.
Razstava končnih izdelkov
Konstruiranje
Načrtovanje