Pravila tekmovanja

Splošni del

1. člen

Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja logike (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • cilje in vsebino tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • razglasitev dosežkov in ugovore na vrednotenje nalog,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen

Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
 • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
 • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

3. člen

Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz znanja logike, logičnega mišljenja in lingvistike.

4. člen

Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko (izbirno) tekmovanje (do 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred OŠ ter vsi štirje letniki SŠ),
 • državno tekmovanje (7., 8. in 9. razred OŠ, vsi štirje letniki SŠ in študenti).

Državno tekmovanje za osnovne šole poteka enotno in istočasno na več različnih krajih po Sloveniji.

5. člen

Organizator tekmovanja)

Tekmovanje iz znanja logike organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s šolami. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za logiko, za organizacijo pa ZOTKS.

6. člen

Komisija ZOTKS za logiko)

Za izvedbo tekmovanja iz logike je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za logiko (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • pripravi letni razpis za tekmovanja iz logike,
 • uskladi datum državnega tekmovanja ter skupaj z ZOTKS zagotovi potrebne prostore,
 • poskrbi za pripravo nalog, rešitev in točkovnika za šolsko in državno tekmovanje,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja,
 • določi vrstni red tekmovalcev in dobitnike srebrnih in zlatih priznanj ter razglasi rezultate,
 • rešuje morebitne ugovore na vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju,
 • pripravi merila za izbor ekipe za mednarodno olimpijado iz lingvistike,
 • opravi izbor ekipe za mednarodno olimpijado iz lingvistike,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

Tekmovalni komisiji pomaga pri delu pisarna ZOTKS.

7. člen

Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno dovoljenje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe državnega tekmovanja, javno objavo rezultatov, promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, za javno objavo rezultatov ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ZOTKS.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno soglasje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanjih iz znanja logike lahko tekmujejo tekmovalci iz osnovnih in srednjih šol ter študenti.

Šolsko tekmovanje poteka v teh (enajstih) tekmovalnih skupinah: do 3. ter 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole in 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole

Državno tekmovanje poteka v teh tekmovalnih skupinah: 7., 8. in 9. razred osnovne šole, 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole in študenti katerekoli smeri in letnika.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja na šolski ravni, šola, ki jo obiskuje, pa tekmovanja ne organizira, se lahko udeleži tekmovanja na najbližji šoli, ki tekmovanje iz znanja logike organizira.

Ena šola lahko na drugo prijavi največ 2 tekmovalca. Če je kandidatov več, šola tekmovanje izpelje sama.

Šola, na katero so se za tekmovanje iz znanja logike prijavili tekmovalci iz drugih šol, o njih vodi evidenco, ločeno od svojih tekmovalcev.

Stroške za izvedbo tekmovanja iz znanja logike za posamezne tekmovalce krijejo šole, ki tekmovalce prijavijo na tekmovanje, razen če se šole ne dogovorijo drugače.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do konca julija objavi razpis za tekmovanje iz znanja logike za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS.

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje, v katerih se izvaja državno tekmovanje,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri mentorju logike na šoli, ta pa mora šolo prijaviti za sodelovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (www.zotks.si).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenem z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi vpisanih rezultatov šolskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje. Seznam se objavi v sistemu ZOTKiS.

14. člen

(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za tekmovanje iz znanja logike za vse ravni pripravi Komisija.

Za učence italijanske narodnosti se pripravijo prevodi nalog. Prošnjo za prevode nalog naslovi šola pisno na organizatorja tekmovanja ob prijavi na šolsko tekmovanje. Kasnejše prijave za prevode nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo naloge v slovenskem jeziku.

15. člen

(Tajnost nalog)

Komisija je odgovorna za tajnost nalog do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave.

Šolske tekmovalne komisije se morajo po prejetju nalog šolskega oziroma izbirnega tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost.

16. člen

(Hranjenje nalog)

Šolske tekmovalne komisije hranijo rešene tekmovalne naloge do konca šolskega leta.

Izdelke z državnega tekmovanja hrani organizator eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog pristojna komisija zagotovi uničenje nalog.

Organizacija tekmovanja

17. člen

(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje na šolski ravni traja za tekmovalce od 1. do 5. razreda 45 minut oziroma 1 šolsko uro.Za vse ostale  tekmovanje na vseh ravneh traja po dve šolski uri oziroma 90 minut. Z razpisom se lahko določi tudi drugačen čas trajanja tekmovanja na posamezni ravni.

18. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani (levo, desno, spredaj, zadaj) tekmovalca, ki rešuje enake naloge. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorna oseba mora imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

19. člen

(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzorujeta po dve nadzorni osebi v vsakem prostoru. Nadzorni osebi preverita, ali so navzoči vsi tekmovalci, in evidentirata manjkajoče tekmovalce, nato pa razdelita tekmovalne liste in ovojnice s šiframi.

Ob očitnem prepisovanju ali kršitvi določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalec pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki lahko sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za morebitno izključitev. Če je tekmovalec izključen na šolskem tekmovanju, ne more nadaljevati tekmovanja na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna.

20. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju tekmovalci uporabljajo svoj pisalni pribor, vendar ne grafitnega svinčnika. Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

V prostoru, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljeno prinašati oziroma uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov …) niti nobene dodatne literature (učbenikov, priročnikov, zbirk nalog ...).

21. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja logike. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
 2. Državno tekmovanje vodi tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije za logiko pri ZOTKS, učitelji in mentorji, študenti, ki že vrsto let tekmujejo v logiki in to področje zelo dobro poznajo, ter drugi strokovnjaki. Člane tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi predsednik tekmovalne komisije.

22. člen

(Prehod z nižje na višjo raven)

Pri OŠ se tekmovanje za skupine do vključno 6. razreda zaključi na šolskem tekmovanju, zato se na državno tekmovanje uvrstijo le tekmovalci 7., 8. in 9. razredov.

Na državno tekmovanje se uvrstijo prvouvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja v posamezni skupini, če dosežejo vsaj 66% možnih točk in tisti, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija.

Zmagovalci državnega tekmovanja v preteklem letu imajo pravico neposrednega nastopa na državnem tekmovanju in ne štejejo v kvoto iz prejšnjega odstavka.

23. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na tekmovanje in s tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Šolsko tekmovanje

24. člen

(Kraj in čas šolskega tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvedejo šole v prostorih, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije, ter na dan in ob uri, ki je določen z razpisom.

25. člen

(Naloge za šolsko tekmovanje)

Naloge, rešitve in točkovnik za šolsko tekmovanje pripravi Komisija, ZOTKS pa jih objavi na spletni strani 2 dni pred izvedbo tekmovanja tako, da so dostopne le z geslom. ZOTKS geslo posreduje pooblaščeni osebi na šoli 2 dni pred tekmovanjem.

26. člen

(Naloge šolskih tekmovalnih komisij)

Predsednik tekmovalne komisije oziroma komisija:

 • se dogovori z ravnateljem za nemoten potek tekmovanja, za fotokopiranje in skupaj z ravnateljem zagotovi tajnost nalog,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih pol,
 • izvede tekmovanje,
 • oceni naloge takoj po tekmovanju,
 • poskrbi za vpis dosežkov v prijavo v treh dneh po tekmovanju,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • razglasi rezultate in podeli priznanja.

Državno tekmovanje

27. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas tekmovanja sta določena z razpisom.

Državno tekmovanje za OŠ se izvede istočasno na več lokacijah po Sloveniji – na šolah gostiteljicah po geografskih območjih. Šole gostiteljice se določijo in dogovorijo na zadnjem tekmovanju. Šole gostiteljice imajo vlogo soorganizatorja državnega tekmovanja za določeno območje in izvedejo te naloge:

 • določijo vodjo tekmovanja,
 • prevzamejo naloge od ZOTKS ter zagotovijo njihovo varno hrambo do pričetka tekmovanja,
 • pripravijo ustrezne prostore za izvedbo tekmovanja,
 • zagotovijo nadzorne osebe v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,
 • izvedejo tekmovanje v skladu s pravilnikom in navodili ZOTKS,
 • zapakirajo in zapečatijo rešene naloge in jih v skladu s predhodnim dogovorom posredujejo pooblaščeni osebi ZOTKS oziroma jih dostavijo na sedež ZOTKS,
 • pripravijo svečano otvoritev tekmovanja,
 • pripravijo kosilo ali malico za tekmovalce, njihove mentorje – spremljevalce in člane tekmovalne komisije,
 • izvedejo druge naloge, potrebne za izvedbo tekmovanja, v dogovoru z ZOTKS in predsednikom Komisije.

Državno tekmovanje za SŠ in študente poteka na eni lokaciji, ki jo zagotovi ZOTKS ter objavi v razpisu.

28. člen

(Šifriranje nalog)

Na državnem tekmovanju je šifriranje nalog obvezno.

29. člen

(Pregled nalog)

Vse izdelke tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna komisija tekmovanja iz logike.

30. člen

(Naloge organizatorja tekmovanja)

Organizator tekmovanja ima te naloge:

 • zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja,
 • s šolami gostiteljicami se dogovori za izvedbo državnega tekmovanja za OŠ na posamezni lokaciji,
 • izvede državno tekmovanje za SŠ in študente,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb za državno tekmovanje za SŠ in študente,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju za OŠ, SŠ in študente.

31. člen

(Izbor tekmovalcev za mednarodno tekmovanje)

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno tekmovanje se vsako leto posebej določijo in objavijo v razpisu oziroma ob začetku šolskega leta.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

32. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Na šolskem tekmovanju prejme bronasta priznanja 1/3 tekmovalcev v vsaki skupini, pod pogojem, da dosežejo vsaj 30 % možnih točk. Bronasto priznanje prejmejo tudi vsi drugi tekmovalci, ki dosežejo več kot 66 % možnih točk.

Na državnem tekmovanju prejme srebrna priznanja največ dvakrat toliko tekmovalcev, kot se podeli zlatih priznanj.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo zlata priznanja. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni skupini, pri določanju števila le-teh se upošteva 25. člen Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj.

Prejemnike zlatih in srebrnih priznanj določi Komisija po tekmovanju glede na rezultate in težavnost nalog ter v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

33. člen

(Objava dosežkov in mesto objave)

Neuradni rezultati državnega tekmovanja se šifrirani objavijo v informacijskem sistemu ZOTKiS takoj, ko so naloge ovrednotene oziroma najpozneje v treh dneh po izvedbi državnega tekmovanja. Ti rezultati so z osebnim geslom dostopni le pooblaščenim osebam sodelujočih šol za njihove tekmovalce ter tekmovalcem (tekmovalci lahko s svojim geslom dostopajo le do svojega rezultata).

Po zaključeni obravnavi morebitnih ugovorov in najpozneje v sedmih delovnih dneh po zaključenem državnem tekmovanju mora ZOTKS na svoji spletni strani objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk, doseženo priznanje in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja v skladu z 32. členom tega pravilnika. Rezultati so javno objavljeni največ tri leta.

34. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanja iz znanja logike pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana in žigosana, in sicer:

 • priznanja s šolskega tekmovanja s podpisom ravnatelja in predsednika tekmovalne komisije, žig šole
 • priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije za logiko pri ZOTKS, žig ZOTKS.

Evidenca o izdanih priznanjih in druga dokumentacija se hrani v arhivu ZOTKS.

35. člen

(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku državnega tekmovanja posreduje organizator priznanja za tekmovalce in potrdila za mentorje matičnim šolam tekmovalcev. Zlata priznanja in nagrade lahko organizator podeli na posebni slovesnosti.

36. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v 3 dneh od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora vsebovati: šifro tekmovalca, tekmovalno skupino, utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja z  njegovim elektronskim naslovom. Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrne. Ugovor se vloži pri ZOTKS (Zaloška 65, 1000 Ljubljana).

Po prejemu ugovora Komisija nalogo ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru, ki je dokončno.

ZOTKS lahko z razpisom tekmovanja določi, da se ugovori na vrednotenje obravnavajo le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka.

37. člen

(Objava nalog)

Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani ZOTKS najpozneje 7 dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovanja

38. člen

(Financiranje šolskega tekmovanja)

Stroške za organizacijo šolskega tekmovanja prevzame šola, ki ga izvaja. ZOTKS zagotovi pripravo in objavo nalog ter priznanja.

39. člen

(Financiranje državnega tekmovanja)

Sredstva za državno tekmovanje zagotovi ZOTKS iz teh virov:

 • sredstva, pridobljena od Ministrstva za šolstvo in šport,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami na tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške državnega tekmovanja štejejo:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • prevodi v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir za državno tekmovanje,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialni stroški članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in komisije,
 • potni stroški ocenjevalne komisije,
 • spremljajoči program v času tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • priprava in udeležba udeležencev iz Slovenije na mednarodni olimpijadi iz lingvistike,
 • vzdrževanje informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

Šolam gostiteljicam ZOTKS na podlagi računa povrne stroške za prehrano in druge v naprej dogovorjene materialne stroške, ki jih je šola imela z izvedbo tekmovanja.

40. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

41. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja iz logike je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorira oziroma nagradi.

Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

42. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje logike in lingvistike.

43. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

44. člen

(Sprejem in veljavnost pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja logike sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Pravilnik začne veljati, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja logike.

Ljubljana, 5. 7. 2018

Vse podrobnosti tekmovanja iz znanja logike za osnovne in srednje šole ter študente.
Abanka, pokrovitelj prireditve ob 30 letnici tekmovanja