Mladinski raziskovalni tabor Dravinja 2018

Poljčane  od 23. - 29. junija 2018 28 udeležencev

Kakšne udeležence iščemo?

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura in etnologija, želiš raziskovati svet žvrgolenja, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster ali pa te zanima življenje v travniških sadovnjakih, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži.

Kaj bomo počeli?

Delo na taboru bo potekalo v različnih delavnicah:

V primeru lepega vremena bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. Pri izpolnjevanju prijavnice navedi delavnico, ki te najbolj zanima. Delavnice bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno delavnico). Zato predlagamo, da pri opombah napišeš tudi delavnico, ki je tvoja druga izbira.

Opis posameznih delavnic

Kaj neki tam leta?

Ornitološka skupina: začetek avgusta za ptice predstavlja zanimivo obdobje, za nekatere konec gnezdilnega obdobja, za nekatere vrste pa se prične že selitev. Dravinjska dolina z okolico je za ptice izredno zanimiva. Tod gnezdi preko sto različnih vrst, še več se jih tod pojavlja v času selitve. Naša naloga na taboru bo, zabeležiti in se naučiti prepoznati čim več ptičjih vrst, ki se tod pojavljajo. Seznanili se bomo z načini določevanja ptic in se v prakticnem delu preizkusili v prepoznavanju vrst. Zbrane podatke bomo po zaključku terenskega dela primerno obdelali in predstavili. Mentor skupine bo Milan Vogrin.

Jabolko rdeče, hej, kje si zrastlo mi povej?

Skupina travniški sadovnjaki: travniški sadovnjaki so nekoč na podeželju imeli pomembno vlogo, a so zaradi razvoja intenzivnega sadjarstva začeli izgubljati na pomenu in so zaradi slabe oskrbe začeli propadati. V današnjem času se znova zavedamo širšega pomena travniških sadovnjakov in starejših sort/vrst jabolk. Seznanili se bomo z značilnostmi in pomenom travniških sadovnjakov, spoznali njihovo vlogo v prostoru, biotsko pestrost rastlinskega in živalskega sveta, tradicijo in gospodarski pomen nekoč in danes. Z raziskovalnim delom bomo odkrili značilnosti visokodebelnih dreves, življenje v krošnjah in tleh, značilnosti sadnih vrst in sort ter spoznavali pomen sadja in sadnih izdelkov v prehrani in kulturno geografske znamenitosti obmocja tabora. Mentor skupine bo Janez Gačnik.

Botanični detektivi

Botanična delavnica: seznanili se bomo z najpogostejšimi rastlinskimi družinami in se jih naučili prepoznavati. Naučili se bomo uporabljati določevalne ključe in prepoznavati najpomembnejše razlikovalne znake med rastlinami. Ogledali in raziskali bomo različne habitatne tipe, ki jih kartiramo po enotni tipologiji in v okviru le teh bomo preučevali gozd, travnik, vodni ekosistem, ruderalna rastišča in urbano okolje. Ogledali si bomo gozdni rezervat na Boču, se naučili prepoznati različne tipe dreves in zelišč, nabrali zelišča za čaj, spoznali prilagoditve rastlin na vodno okolje in pionirske vrste ruderalnih rastišč, si ogledali rastišča termofilne flore v kamnolomih v dolini Bele in si ogledali ter spoznali okrasna drevesa in grmovja.  Mentorica skupine bo Petra Bezeljak.

Iskalci zakladov

Geološka skupina: NA POTI ODKRIVANJA MINERALNEGA BOGASTVA HALOZ. Mineralni svet in fosili z območja Haloz, so tudi v strokovnih krogih bistveno manj poznani kot marsikje drugod v Sloveniji. Iskanje njihovih lokacij je zato še toliko bolj zanimivo, saj je možnost odkritij novih vrst ali lokacij še toliko večja. Seznanili se bomo z geološko literaturo in pripomočki in le te uporabili pri terenskem delu, kjer bomo raziskovali že nekaj raziskanih/obstoječih nahajališč, zagotovo pa zmoremo odkriti tudi kakšne še neraziskane lokacije. Najdene »zaklade« bomo ustrezno očistili, preparirali in pripravili za razstavo. Mentor skupine bo Viljem Podgoršek.

Naravovarstveni superjunaki

Naravovarstvena delavnica: v sklopu tabora se bomo z obiski naravovarstvenih območji seznanili z naravno dediščino Dravinjske doline in Boča, njeno vrednotenje, interpretacijo, ogrožajoče dejavnike ter načine ohranjanja. Podrobneje bomo raziskali drevesno in gozdno naravno dediščino in spoznali suha travišča na haloških pobočjih (ob pritokih reke Dravinje) in vzroke za njihovo ogroženost. Seznanili se bomo s projektom LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem), s katerim se pripomore k ohranjanju haloških suhih travišč. Bisere naravne dediščine bomo raziskovali na terenu in raziskali vse od kraških izvirov, jame Balunjače, mitološkega ter bajeslovnega pomena in vrednosti dreves pa vse do biotske pestrosti suhih travišč, kjer bomo lahko na enem kvadratnem metru odkrili več kot 80 različnih vrst živalskega in rastlinskega sveta. Mentorice skupine bodo Monika Podgorelec, Andreja Senegačnik in Lenka Strmecki.

Etnomanijaki

Etnografska delavnica: predmet raziskav bo spoznanje s stavbno dediščino z namenom, da identificiramo stavbno tipologijo tako v ravninskem, kot gričevnatem predelu območja tabora.  Na ta način bomo prepoznali določeno socialno, gospodarsko in kulturno podobo stavbne dediščine v časovnem obdobju najstarejših datacij pa vse do 50-ih let 20. stoletja. Ker se etnologija ukvarja predvsem s preučevanjem načina življenja na ravni vsakdanjosti v določenem času in prostoru, bo naše delo potekalo predvsem na terenu. Delo na terenu bo vključevalo dokumentiranje s pomočjo fotografiranja, risanja skic ter zbiranje arhivskega gradiva za razumevanje stavbne tipologije. Zbrane informacije bomo podprli z arhivskimi viri in strokovno literaturo, ki nam bo pomoč pri oblikovanju končnih ugotovitev. Mentorica skupine bo Suzana Vešligaj.

Digitalni heroji

Arhitekturna delavnica: arhitekturni posnetki objektov služijo kot osnovna informacija o objektu. V digitalni dobi so novi objekti zasnovani z digitalnimi posnetki, ki nastanejo s pomočjo računalniških programov in so preprosti za dokumentiranje in arhiviranje. A kaj se zgodi s pomembnimi obstoječimi objekti, kjer je njihovo arhiviranje ključnega pomena?  V sklopu arhitekturne delavnice se bomo seznanili s procesom izdelovanja posnetka kulturnega spomenika, enonadstropne hiše, ki izvira iz druge polovice 19. stoletja. Pripravili bomo detajlno arhitekturno vrednotenje, se seznanili s posameznimi arhitekturnimi elementi in osnovno terminologijo ter na podlagi meritev na terenu kasneje izdelali arhitekturni posnetek. Osvojili bomo osnovne ukaze računalniškega programa AutoCAD in z izdelanim posnetkom tako pripomogli k ohranjanju še ne dokumentiranega kulturnega spomenika. Mentorica skupine bo Barbara Lečnik.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Primerna obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copati za v šoli, zaščita pred soncem, pokrivalo, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno in brisačo, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstvena kartica in osebni dokument. Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrument, družabne igre ali športni rekviziti po želji.

Kje bomo spali?

V Osnovni šoli Poljčane

Koliko nas bo?

Največ 28 udeležencev.

Kdo so organizatorji in podporniki tabora?

Tabor v organizaciji ZOTKS poteka ob podpori Občine Poljčane, Občine Makole, Občine Majšperk, Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica. 

Kdo je vodja?

Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS ter vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 13. junija 2018. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 60,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili strokovno delo mentorjev, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd. Nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje krijejo Občina Poljčane, Občina Makole in Občina Majšperk, zaradi česar je tudi prispevek na udeleženca lahko nižji kot pri preostalih podobnih taborih.

V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

 

Foto: Srečko Štajnbaher in Milan Vogrin

Datum: 
četrtek, 11. Maj 2017