Pravila in prijave

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz modelarstva (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • cilje, vsebino in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • razglasitev rezultatov in ugovore na vrednotenje nalog,
 • vlogo in  naloge učiteljev in mentorjev,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • razvijanje sposobnosti razumevanja znanosti in sposobnosti za inovativno povezovanje znanj iz različnih področij (tehnika in tehnologija, fizika, kemija…),
 • pridobivanje sposobnosti za uporabo pridobljenega teoretičnega znanja v praksi in pri reševanju problemov,
 • praktično učenje in spoznavanje naravnih zakonitosti aerodinamike, aerostatike, hidromehanike, konstruktorstva, statike ipd.,
 • spoznavanje različnih materialov in učenje njihove obdelave,
 • usposabljanje za natančnost pri delu ter za varno delo s stroji, ostrim orodjem, vnetljivimi snovmi ipd.,
 • razvijanje ustvarjalnosti in koordinacije dela rok in prstov, potrpežljivosti ter logičnega sklepanja,
 • primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike in tehnologije,
 • odkrivanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo in njihovo spodbujanje k nadaljnjemu razvoju talentov,
 • popularizacija tehnike in tehnologije ter naravoslovja tudi skozi športne dejavnosti,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,
 • razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

 

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz modelarstva, iz naslednjih področij:

 • letalsko modelarstvo,
 • raketno modelarstvo
 • ladijsko modelarstvo,
 • avto modelarstvo in
 • radiogoniometriranje.

Posamezne panoge, v katerih poteka tekmovanje in pravila  za njihovo izvedbo se vsako leto določijo z razpisom.

 

4. člen

(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • regijsko (izbirno) tekmovanje in
 • državno tekmovanje.

 

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z različnimi organizacijami in šolami. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in tehnologijo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • z regijskimi organizatorji se dogovori za izvedbo regijskih tekmovanj,
 • zagotovi ustrezne prostore in opremo za izvedbo državnega tekmovanja,
 • izvede državno tekmovanje,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb in ocenjevalnih komisij za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje rezultatov tekmovalcev na državnem tekmovanju ,
 • zagotovi objavo, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

 

6. člen

(Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo)

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • zagotovi strokovnost tekmovanja in ustreznost posameznih tekmovališč,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja,
 • ugotovi vrstni red ter določi dobitnike medalj, na podlagi rezultatov,
 • rešuje morebitne ugovore na rezultate tekmovalcev.

Komisiji pomaga pri delu pisarna ZOTKS.

 

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno dovoljenje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

 

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe državnega tekmovanja, javno objavo rezultatov, promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, za javno objavo rezultatov ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ZOTKS.

 

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno soglasje najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago.

 

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanjih lahko tekmujejo učenci osnovnih šol v Sloveniji, v skladu z določbami in omejitvami za posamezno panogo iz razpisa.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Tekmovalne skupine se določijo vsako leto z razpisom.

 

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Vsaka šola lahko na regijsko tekmovanje pošlje toliko tekmovalcev za posamezno skupino, kot je to določeno z razpisom.

 

 

Razpis tekmovanja

 

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do konca julija objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS (naslov: www.zotks.si).

 

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • panoge, tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas  izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje, v katerih se izvaja regijsko in državno tekmovanje,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov,
 • podrobne opise in pravila za posamezne panoge.

 

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Mentor ali učitelj tehnike in tehnologije tekmovalce prijavi v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (www.zotks.si).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenim z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje, določen v razpisu. Seznam se objavi na spletni strani ZOTKS.

 

Organizacija tekmovanja

 

14. člen

(Priprava tekmovališč)

ZOTKS v sodelovanju s Komisijo zagotovi ustrezna tekmovališča za posamezne panoge za državno tekmovanje. Ustrezna tekmovališča za regijsko tekmovanje zagotovi vodja regijskega tekmovanja v sodelovanju z regijsko tekmovalno komisijo.  

 

15. člen

 (Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Regijsko tekmovanje vodi regijska tekmovalna komisija, sestavljena iz tekmovalnih komisij za posamezne panoge. Le-te sestavljajo mentorji, ki na tekmovanju sodelujejo in v skupini, za katero je predmetna komisija pristojna, nimajo svojega tekmovalca. Tekmovalne komisije za posamezne panoge sestavljajo predsednik in dva člana. Regijsko tekmovalno komisijo imenuje vodja regijskega tekmovanja.
 2. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ter drugi strokovnjaki. Državna tekmovalna komisija je razdeljena na tekmovalne komisije za posamezne panoge, sestavljene po enakem principu, kot je zapisano v prejšnjem odstavku ter iz drugih strokovnjakov za področje, na katerem poteka tekmovanje.  Člane državne tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi njen predsednik.  

16. člen

(Prehod iz nižje na višjo raven)

Na državno tekmovanje se iz posamezne skupine uvrstijo tekmovalci kot je določeno z razpisom in jih na podlagi rezultatov določi Komisija.

 

17. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na in iz tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

 

Regijsko tekmovanje

18. člen
(Kraj in čas regijskega tekmovanja)

Regijsko tekmovanje izvedejo šole ali drugi organizatorji, ki se določijo z razpisom na podlagi predhodnih prijav in dogovorov. Tekmovanje se izvede v času, kot je določeno  z razpisom.

 

19. člen

(Naloge regijskih tekmovalnih komisij)

Predsednik tekmovalne komisije oziroma komisija:

 • se dogovori z ravnateljem gostiteljske šole za nemoten potek tekmovanja,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce, člane regijske ocenjevalne komisije in tekmovalnih komisij za posamezne panoge,
 • izvede tekmovanje,
 • poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS v roku, določenem z razpisom,
 • v sodelovanju s šolo gostiteljico razglasi rezultate in podeli priznanja.

Državno tekmovanje

20. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas državnega tekmovanja sta določena z razpisom.

Organizator lahko posamezno tekmovanje po lastni presoji, zaradi prenizkega števila prijavljenih ali zaradi višje sile odpove oziroma prestavi. Tekmovalce in mentorje v tem primeru obvesti o razlogih za odpoved in o morebitnem novem terminu.

21. člen

(Vrednotenje izdelkov)

Vse rezultate tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

 

 

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

 

22. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Prvi trije tekmovalci v vsaki panogi prejmejo medalje (zlato, srebrno in bronasto) in priznanja.

Prejemnike medalj določi Komisija po tekmovanju na podlagi rezultatov.

 

 

23. člen

(razglasitev rezultatov in podelitev priznanj)

Po zaključku državnega tekmovanja pripravi ZOTKS razglasitev rezultatov in podelitev priznanj. Potrdila za mentorje posreduje ZOTKS naknadno njihovim matičnim šolam. Priznanja in nagrade lahko ZOTKS podeli na posebni slovesnosti.

 

24. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Najpozneje dva delovna dneva po zaključenem državnem tekmovanju mora ZOTKS na svoji spletni strani (www.zotks.si) objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, dosežen rezultat, doseženo priznanje. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja.

 

25. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanje pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana in sicer:

 • priznanja z regijskega tekmovanja s podpisom ravnatelja gostiteljske šole in predsednika regijske tekmovalne komisije,
 • priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije ZOTKS za tehniko in modelarstvo.

Evidenco o izdanih priznanjih in ostalo dokumentacijo se hrani v arhivu ZOTKS.

 

26. člen

(Ugovor na vrednotenje rezultatov)

Će tekmovalec oziroma njegov mentor meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz zapisanih rezultatov, lahko mentor še v času poteka tekmovanja vloži pri pristojni komisiji ugovor, ki mora biti utemeljen. Vsi ugovori se rešujejo sproti na posameznem tekmovališču in rešitve le teh so dokončne. Ugovora po zaključenem tekmovanju in objavi rezultatov ni možno podati.

Financiranje tekmovanja

 

31. člen

(Financiranje regijskega in državnega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo regijskih in državnega tekmovanja zagotovi ZOTKS iz naslednjih virov:

 • sredstva pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
 • sredstva pridobljena s prijavninami na tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške državnega tekmovanja štejejo:

 • zagotovitev in priprava tekmovališč,
 • delo državne tekmovalne komisije,
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • medalje, diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in komisije,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času državnega tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

 

32. člen

Prijavnina na tekmovanje

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

 

33. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi. Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

 

Drugo

 

34. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje tehnike in tehnologije, ki sodelujejo pri tekmovanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v dogovoru z Zavodom RS za šolstvo in se objavi v Katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.

 

35. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika ter članov pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje, če ovira izvedbo tekmovanja, ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

 

36. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz modelarstva sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika.

Pravilnik stopi v veljavo, ko podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju modelarstva.

 

 

Modelarstvo