Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2022/23

17. november 2022
Šolsko izbirno tekmovanje
21. januar 2023
Državno tekmovanje

Pogoji za udeležbo na tekmovanju

Na tekmovanju lahko tekmujejo dijaki, ki so rojeni po 1. 1. 2006 (to je pogoj tudi na EUSO) in so praviloma dijaki 1. in 2. letnikna srednjih šol. Tekmovanje poteka  v eni skupini. Dijaki se med seboj pomerijo v nalogah s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike.

Prijavnina

Prijavnina na tekmovanje je 2,5€. Ker je tekmovanje organizirano le za 1. in 2. letnike je  po mnenju ministrstva interesno.

Razpisne teme 

Šolsko tekmovanje

Fizika: fizikalne količine in enote, merjenje, gibanje, sila in navor, Newtonovi zakoni, gravitacija, delo in energija.

Biologija: zgradba in delovanje celice, raziskovanje in poskusi, kako deluje znanost.

Kemija: osnove toksikologije, delci snovi (zgradba atoma, periodni sistem, ioni), povezovanje delcev, simbolni zapisi in množina snovi, stehiometrija (kemijsko računanje), kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba, alkalijske kovine in halogeni, raztopine (koligativne lastnosti) in elektroliti.

Državno tekmovanje

Fizika: poleg tem za šolsko tekmovanje še temperatura, zgradba snovi, notranja energija, toplota, svetloba.

Biologija: poleg tem za šolsko tekmovanje še zgradba in delovanje človeka. (OPOMBA: Samo človeka, ne živali.)

Kemija: poleg tem za šolsko tekmovanje še uvod v laboratorijsko prakso in varno eksperimentalno delo, plini (parcialni tlak, kinetična teorija plinov, Henryjev zakon), hitrost kemijske reakcije, kemijsko ravnotežje, ravnotežja v vodnih raztopinah, šibke in močne kisline in baze ter njihove soli (stopnja disociacije, pH, pKa), topnost (brezvodne soli in enostavni kristalohidrati), redoks reakcije, elektroliza talin in vodnih raztopin, elementi v periodnem sistemu (področja s,p,d,f, prehodni elementi, koordinacijske spojine).

Pričakovano znanje matematike, ki je potrebno za rešitev nalog, obsega celotno snov 1. in 2. letnika po učnem načrtu splošnih gimnazij, kotne funkcije, desetiški logaritem in eksponentno funkcijo.

V nalogah se lahko pojavijo novi pojmi, ki jih učni načrt ne obravnava, če so ti primerno razloženi v besedilu naloge. Na EUSO se to praviloma zgodi.

Opomba: Navedene teme veljajo za državno tekmovanje. Za EUSO vsebinski sklop, na osnovi katerega so narejene naloge, NIKOLI NI ZNAN VNAPREJ. 

Vabilo mentorjem za sestavo nalog

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

15. november 2022   zadnji rok za prijavo v ZOTKi

17. november 2022   tekmovanje z začetkom med 13:00 in 14. uro (trajanje 90 min) 

24. november 2022   zadnji rok za vnos rezultatov v sistem ZOTKi

Komisija si pridružuje pravico do vpogleda v tekmovalne pole udeležencev šolskega tekmovanja, ki so se uvrstili na državno raven. Na osnovi vpisanih rezultatov v sistem lahko pozove k oddaji pol naključno izbrano šolo.

Komisija bo na osnovi rezultatov določila raven znanja, ki jo je potrebno doseči za uvrstitev na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja

28. november 2022  objava uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje (v sistemu ZOTKiS)

21. januar 2023      tekmovanje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz naravoslovja.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2023. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2023.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2023.

Merila za izbor olimpijske ekipe

(nova uradna stran olimpijade)

Komisija na strokovne priprave za izbor in udeležbo na mednarodnem tekmovanju povabi do deset najboljših tekmovalcev z državnega tekmovanja. V upravičenih razlogih lahko komisija povabi tudi več tekmovalcev.

ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili na strokovne priprave, o tem obvesti ter jih pozove, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru. V nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli povabilo na prvo srečanje. O natančnem datumu in lokaciji bodo pravočasno obveščeni.

Na strokovnih pripravah, ki praviloma potekajo strnjeno v dveh do štirih dneh, tekmovalci poglobijo srednješolsko znanje in usvojijo dodatno znanje ter eksperimentalne veščine, potrebne za nastop na mednarodnem tekmovanju. Sestavni del strokovnih priprav je tudi sklepno izbirno tekmovanje, ki praviloma poteka posamično ter preverja pridobljeno znanje in eksperimentalne veščine. Strokovna komisija opravi dokončen izbor tekmovalcev, oblikuje ekipi in določi rezervi na podlagi rezultatov državnega tekmovanja in izbirnega tekmovanja.

V letu 2023 bo 21. naravoslovna olimpijada potekala v Latviji, v Rigi, med 30. aprilom in 6. majem 2023. Na osnovi praktičnega dela bodo uvrščeni razdeljeni v dve ekipi.

Iz vsake izmed držav Evropske unije lahko tekmujeta dve ekipi; posamezno ekipo sestavljaljo trije dijaki. Ekipe med seboj tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike. Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih izvajajo v laboratorijih znanstvenih inštitucij, kot so fakultete, inštituti. Celotno dogajanje traja sedem dni, dva dni po približno pet ur pa se dijaki ukvarjajo z nalogami.

Če bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto prva naslednja rezerva.

Odločitev Komisije ZOTKS za naravoslovje o olimpijski ekipi je dokončna.

 

 

 

Naravoslovno olimpijado 2023 bo gostila Latvija.