Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2020/21

17. november 2020
Šolsko izbirno tekmovanje
23. januar 2021
Državno tekmovanje

Novi datumi: 9. marec 2021 - Šolsko izbirno tekmovanje
                      16. april 2021 - Državno tekmovanje 

Pogoji za udeležbo na tekmovanju

Na tekmovanju lahko tekmujejo dijaki, ki so rojeni po 1. 1. 2004 (to je pogoj tudi na EUSO) in so praviloma dijaki 1. in 2. letnikna srednjih šol. Tekmovanje poteka  v eni skupini. Dijaki se med seboj pomerijo v nalogah s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike.

Prijavnina

Pogoj na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 2,00 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen kritju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa. Prijava velja kot naročilnica.

Razpisne teme 

Šolsko tekmovanje

Fizika: fizikalne količine in enote, merjenje, gibanje, sila in navor, Newtonovi zakoni, gravitacija, delo in energija.

Biologija: zgradba in delovanje celice, raziskovanje in poskusi, kako deluje znanost.

Kemija: osnove toksikologije, delci snovi (zgradba atoma, periodni sistem, ioni), povezovanje delcev, simbolni zapisi in množina snovi, stehiometrija (kemijsko računanje), kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba, alkalijske kovine in halogeni, raztopine (koligativne lastnosti) in elektroliti.

Državno tekmovanje

Fizika: poleg tem za šolsko tekmovanje še temperatura, zgradba snovi, notranja energija, toplota, svetloba.

Biologija: poleg tem za šolsko tekmovanje še zgradba in delovanje rastlin, zgradba in delovanje prokariontov ter zgradba in delovanje gliv.

Kemija: poleg tem za šolsko tekmovanje še uvod v laboratorijsko prakso in varno eksperimentalno delo, plini (parcialni tlak, kinetična teorija plinov, Henryjev zakon), hitrost kemijske reakcije, kemijsko ravnotežje, ravnotežja v vodnih raztopinah, šibke in močne kisline in baze ter njihove soli (stopnja disociacije, pH, pKa), topnost (brezvodne soli in enostavni kristalohidrati), redoks reakcije, elektroliza talin in vodnih raztopin, elementi v periodnem sistemu (področja s,p,d,f, prehodni elementi, koordinacijske spojine).

Pričakovano znanje matematike, ki je potrebno za rešitev nalog, obsega celotno snov 1. in 2. letnika po učnem načrtu splošnih gimnazij, kotne funkcije, desetiški logaritem in eksponentno funkcijo.

V nalogah se lahko pojavijo novi pojmi, ki jih učni načrt ne obravnava, če so ti primerno razloženi v besedilu naloge. Na EUSO se to praviloma zgodi.

Opomba: Navedene teme veljajo za državno tekmovanje. Za EUSO vsebinski sklop, na osnovi katerega so narejene naloge, NIKOLI NI ZNAN VNAPREJ. 

Vabilo mentorjem za sestavo nalog

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

13. november 2020   zadnji rok za prijavo v ZOTKiS (podaljšan do konca leta)

17. november 2020   tekmovanje z začetkom med 12:00 in 13:00 (trajanje 90 min) (prestavljeno zaradi pandemije)

23. november 2020   zadnji rok za vnos rezultatov v sistem ZOTKiS (tri dni po tekmovanju, ko bo znan nov datum)

Komisija si pridružuje pravico do vpogleda v tekmovalne pole udeležencev šolskega tekmovanja, ki so se uvrstili na državno raven. Na osnovi vpisanih rezultatov v sistem lahko pozove k oddaji pol naključno izbrano šolo.

Komisija bo na osnovi rezultatov določila raven znanja, ki jo je potrebno doseči za uvrstitev na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja

30. november 2020  objava uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje (v sistemu ZOTKiS)

23. januar 2021      tekmovanje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL (prestavljeno)

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2021. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2021.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2021.

Merila za izbor olimpijske ekipe

(nova uradna stran olimpijade)

V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po šest najboljših tekmovalcev in dva rezervna tekmovalca. V kolikor pride do delitve točk na zadnjem mestu, ki še vodi v izbor za olimpijsko ekipo, lahko v ožji izbor povabimo več posameznikov.

ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti ter jih pozove, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru. V nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli povabilo na prvo srečanje. O natančnem datumu in lokaciji bodo pravočasno obveščeni.

V letu 2021 bo 19. naravoslovna olimpijada potekala na Madžarskem. Na osnovi praktičnega dela bodo uvrščeni razdeljeni v dve ekipi.

Iz vsake izmed držav Evropske unije lahko tekmujeta dve ekipi; posamezno ekipo sestavljaljo trije dijaki. Ekipe med seboj tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike. Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih izvajajo v laboratorijih znanstvenih inštitucij, kot so fakultete, inštituti. Celotno dogajanje traja sedem dni, dva dni po približno pet ur pa se dijaki ukvarjajo z nalogami.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat z državnega tekmovanja.

Odločitev Komisije ZOTKS za naravoslovje o olimpijski ekipi je dokončna.

 

 

 

Naravoslovna olimpijada 2020 je prestavljena na september. Gostitelj je Češka.