Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2017/18

21. november 2017
Šolsko izbirno tekmovanje
20. januar 2018
Državno tekmovanje

Pogoji za udeležbo na tekmovanju

Na tekmovanju lahko tekmujejo dijaki, ki so rojeni po 1. 1. 2001 (to je pogoj tudi na EUSO) in so praviloma dijaki 1. in 2. letnikna srednjih šol. Tekmovanje poteka  v eni skupini. Dijaki se med seboj pomerijo v nalogah s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike.

Prijavnina

Pogoj na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 2,00 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen kritju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa. Prijava velja kot naročilnica.

Razpisne teme 

Šolsko tekmovanje

Fizika: fizikalne količine in enote, merjenje, gibanje, sila in navor, Newtonovi zakoni, gravitacija, delo in energija.

Biologija: zgradba in delovanje celice, raziskovanje in poskusi, kako deluje znanost.

Kemija: osnove toksikologije, delci snovi (zgradba atoma, periodni sistem, ioni), povezovanje delcev, simbolni zapisi in množina snovi, stehiometrija (kemijsko računanje), kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba, alkalijske kovine in halogeni, raztopine (koligativne lastnosti) in elektroliti.

Državno tekmovanje

Fizika: poleg tem za šolsko tekmovanje še temperatura, zgradba snovi, notranja energija, toplota, svetloba.

Biologija: poleg tem za šolsko tekmovanje še zgradba in delovanje rastlin, zgradba in delovanje prokariontov ter zgradba in delovanje gliv.

Kemija: poleg tem za šolsko tekmovanje še uvod v laboratorijsko prakso in varno eksperimentalno delo, plini (parcialni tlak, kinetična teorija plinov, Henryjev zakon), hitrost kemijske reakcije, kemijsko ravnotežje, ravnotežja v vodnih raztopinah, šibke in močne kisline in baze ter njihove soli (stopnja disociacije, pH, pKa), topnost (brezvodne soli in enostavni kristalohidrati), redoks reakcije, elektroliza talin in vodnih raztopin, elementi v periodnem sistemu (področja s,p,d,f, prehodni elementi, koordinacijske spojine).

Pričakovano znanje matematike, ki je potrebno za rešitev nalog, obsega celotno snov 1. in 2. letnika po učnem načrtu splošnih gimnazij, kotne funkcije, desetiški logaritem in eksponentno funkcijo.

V nalogah se lahko pojavijo novi pojmi, ki jih učni načrt ne obravnava, če so ti primerno razloženi v besedilu naloge. Na EUSO se to praviloma zgodi.

Opomba: Navedene teme veljajo za državno tekmovanje. Za EUSO vsebinski sklop, na osnovi katerega so narejene naloge, NIKOLI NI ZNAN VNAPREJ. 

Vabilo mentorjem za sestavo nalog

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

17. november 2017   zadnji rok za prijavo v ZOTKiS

21. november 2017   tekmovanje z začetkom med 12:00 in 13:00 (trajanje 90 min)

28. november 2017   zadnji rok za vnos rezultatov v sistem ZOTKiS

Komisija si pridružuje pravico do vpogleda v tekmovalne pole udeležencev šolskega tekmovanja, ki so se uvrstili na državno raven. Na osnovi vpisanih rezultatov v sistem lahko pozove k oddaji pol naključno izbrano šolo.

Komisija bo na osnovi rezultatov določila raven znanja, ki jo je potrebno doseči za uvrstitev na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje

Pomebni datumi državnega tekmovanja

1. december 2017  objava uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje (v sistemu ZOTKiS)

20. januar 2018      tekmovanje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

 

Merila za izbor olimpijske ekipe

V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po šest najboljših tekmovalcev in dva rezervna tekmovalca. V kolikor pride do delitve točk na zadnjem mestu, ki še vodi v izbor za olimpijsko ekipo, lahko v ožji izbor povabimo več posameznikov.

ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti ter jih pozove, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru. V nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli povabilo na prvo srečanje. O natančnem datumu in lokaciji bodo pravočasno obveščeni.

V letu 2018 bo 16. mednarodna naravoslovna olimpijada potekala v Ljubljani. Na osnovi praktičnega dela bodo uvrščeni razdeljeni v dve ekipi.

Iz vsake izmed držav Evropske unije lahko tekmujeta dve ekipi; posamezno ekipo sestavljaljo trije dijaki. Ekipe med seboj tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike. Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih izvajajo v laboratorijih znanstvenih inštitucij, kot so fakultete, inštituti. Celotno dogajanje traja sedem dni, dva dni po približno pet ur pa se dijaki ukvarjajo z nalogami.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat z državnega tekmovanja.

Odločitev Komisije ZOTKS za naravoslovje o olimpijski ekipi je dokončna.

 

 

 

Lanski ekipi sta na Danskem osvojili srebro in bron.