Posvet v državnem svetu RS: Prihodnost poklicnega izobraževanja

Novica iz dne 7.11.2018

Posvet v državnem svetu RS: Prihodnost poklicnega izobraževanja

V Državnem svetu Republike SLovenije bo v četrtek, 8. novembra 2018, ob 10. uri posvet z naslovom

PRIHODNOST POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA - SODELOVANJE ŠOLE, LOKALNEGA OKOLJA IN DELODAJALCEV V INDUSTRIJI 4.0

Poklicno in strokovno izobraževanje je v današnji dobi intenzivnega tehnološkega razvoja postavljeno pred številne izzive. Hitrost posodabljanja strokovnega dela izobraževalnih programov s težavo sledi hitrosti razvoja tehnoloških rešitev. Hkrati pa morajo ti izobraževalni programi na ustreznem nivoju zagotavljati tudi splošne kompetence, ki bodo posamezniku omogočile preživetje na nestabilnem trgu delovne sile. Trgu delovne sile, ki ga oblikujejo hitro rastoča kot tudi hitro propadajoča podjetja.

Slovensko šolstvo je do srednjega nivoja močno vpeto v lokalno okolje in malo verjetno je, da se bo to spreminjalo tudi v prihodnje. Hkrati pa je poklicno in strokovno šolstvo neločljivo povezano z gospodarstvom, tudi izven lokalnega nivoja.

Na posvetu bomo nagovorili predvsem del, ki se nanaša na izzive sodelovanja srednjih poklicnih šol z gospodarstvom. Pri tem pa bomo izpostavili tudi osnovne šole, kot tiste, ki vzgajajo bodoče dijake.

Na posvetu bodo s predstavitvami sodelovali tudi predstavniki ZOTKS.

PROGRAM POSVETA

10.00 – 10.20

Pozdravna nagovora

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

10.20 – 10.40

Podelitev priznanj Državnega sveta tekmovalkam in tekmovalcem Evropske naravoslovne olimpijade EUSO 2018 in EuroSkills 2018 ter njihovim mentorjem

Maja letos je v Ljubljani potekala že 18. evropska naravoslovna olimpijada, na kateri je sodelovalo 156 tekmovalcev iz 25 držav. Organizacijo olimpijade je prevzela ZOTKS, ki je skupaj s sodelavci s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani poskrbela za kvalitetno pripravo nalog in izvedbo EUSO. 

Evropska naravoslovna olimpijada je posebna po tem, da spodbuja sodelovanje med tekmovalci in zahteva interdisciplinaren pristop k reševanju problemov. Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih izvajajo v laboratorijih znanstvenih inštitucij.

Namen EUSO ostaja skozi vsa leta nespremenjen: izzvati in spodbuditi mlade nadarjene dijake k razvijanju naravoslovnih kompetenc in nadaljevanju njihove kariere na področju naravoslovja in promocija naravoslovja v širši skupnosti.

Naloga mentorjev je, da najprej vodijo priprave dijakov in sestavijo tekmovalne ekipe. Trojke morajo pokrivati znanja s področij biologije, fizike in kemije ter biti spretne tudi pri laboratorijskem delu. Mentorji pa morajo dan pred vsakim tekmovanjem naloge prevesti. V času prevajanja poteka tudi strokovna razprava o nalogah in rešitvah.

Državni svet izreka priznanje najprej 12 tekmovalkam in tekmovalcem v štirih ekipah za dosežene rezultate, trem mentorjem za pripravo tekmovalnih ekip in organizacijski ekipi za strokovno pripravo nalog in odlično izvedbo 18. evropske naravoslovne olimpijade.

10.40 – 11.45

Poklicno izobraževanje pred novimi izzivi

dr. Boris Dular, Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje

Poklicno izobraževanje ima zaradi nezadržne globalizacije, povezanosti med državami in neposrednim povezovanjem z gospodarstvom širši družbeni pomen. Predstavlja enega od dveh ključnih steber srednjega izobraževanja, ki mora biti deležen enake družbene pozornosti in podpore kot splošno izobraževanje. Industriji 4.0 postavlja z novim hitrim tehnično tehnološkim razvojem pred poklicno izobraževanje zahteve za kakovostno vsebinsko nadgradnjo obstoječih in pripravo novih poklicnih standardov z upoštevanjem odličnosti znanj, spretnosti in kompetenc. Pri tem je še posebej pomembno socialno partnerstvo v povezavi z gospodarstvom, ki lahko in mora pomembno prispevati h kakovosti poklicnega izobraževanja.

Poklicno in strokovno izobraževanje za industrijo 4.0

Elido Bandelj, Center za poklicno izobraževanje

Prispevek bo izpostavil pomen aktivne udeležbe delodajalcev v izobraževanju, ki je v času 4. industrijske revolucije vseživljenjski proces.

Vizija sodelovanja srednješolskega centra z delodajalci

Štefan David, Šolski center Novo mesto

Kako šola usklajuje interese pedagoške stroke in delodajalcev, kakšna je vizija sodelovanja šole z delodajalci pri vzgoji bodočih strokovnjakov, kakšni so izzivi tega sodelovanje, kako zagotoviti človeške in finančne resurse za vzgojo nadarjenih mladih, so zgolj nekatera vprašanja, ki bodo izpostavljena v prispevku.

Vloga osnovne šole pri vzgoji bodočih strokovnjakov

Aleš Žitnik, OŠ Franceta Prešerna Kranj

Sonja Čerpnjak, OŠ III Murska Sobota

Šola lahko pa s svojimi dejavnostmi pri pouku in izven pouka precej prispeva k odkrivanju in razvoju potencialov posameznikov, ki izrazito kažejo različne interese. Zgodnje odkrivanje nadarjenih je eno od temeljnih. Temelji na opazovanju otrok, ki izrazito kažejo različne interese in so pri tem uspešni, ne glede na uspeh in angažiranost pri pouku. Oblike so različne, od tradicionalnih krožkov, ki jih šole ponujajo in kjer otrokom zagotavljamo dejavnosti, ki jih zanimajo. Organiziramo dodatni pouk, kjer jim zagotavljamo dodatna in poglobljena znanja, jih pripravljamo na tekmovanja iz vseh področij in nivojev. Od šolskih regijskih do državnih. Nekatera področja imajo tudi možnost mednarodnega sodelovanja. Učenci pripravljajo tudi raziskovalne naloge in jih predstavljajo na različnih nivojih.

11.45 – 11.55

Odmor za kavo

11.55 – 12.55

Zakaj naj domače podjetje sodeluje s šolo?

Ana Bešter, Lotrič, d.o.o.

Kaj je motivacija domačega podjetja, da sodeluje s šolo, kaj so ovire pri tem sodelovanju, kakšna znanja bo zahtevalo podjetje v prihodnosti, kako pomembno je vlaganje v domače kadre, to se samo nekatera vprašanja, ki jih bo obravnaval prispevek.

Zakaj naj multinacionalka sodeluje s šolo?

Anton Ploštajner, BSH Hišni aparati d.o.o.

Kaj je motivacija multinacionalke, da sodeluje s šolo v lokalnem okolju, kaj so ovire pri tem sodelovanju, kakšna znanja bo zahtevalo podjetje v prihodnosti, kako pomembno je vlaganje v domače kadre, to se samo nekatera vprašanja, ki jih bo obravnaval prispevek.

Delo z nadarjenimi v osnovnem in splošnem izobraževanju

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije že več kot 70 let spodbuja nadarjene mlade in jih izobražuje na področju tehničnih veščin in naravoslovnih ved. Pri mladih odkrivajo ustvarjalnost, vzbujajo interes za področja znanosti in tehnike, uvajajo mlade v sistematiko in metodologijo raziskovalnega dela in jih direktno povezujejo s strokovnimi mentorji in drugimi deležniki na podobnih projektih tudi izven meja Slovenije. Pripravljajo različne organizirane oblike dejavnosti, kot so srečanja mladih raziskovalcev in inovatorjev, tekmovanja iz znanja, mladinske raziskovalne tabore, ustvarjalne poletne šole in delavnice, sejme, konference, seminarje … Mladi se za vse te oblike večinoma odločajo na osnovi svojih lastnih zanimanj, ambicij in želja.

Delo z nadarjenimi v poklicnem in strokovnem izobraževanju

dr. Miha Lovšin, Center za poklicno izobraževanje

Predstavljeni bodo izzivi, ki jih predstavlja delo z učenci, ki kažejo nadarjenost na področju ročnih spretnosti na nivoju osnovnega in na nivoju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izpostavljena bodo tekmovanja kot sredstvo za identifikacijo nadarjenih posameznikov in kot osnova za delo s to populacijo.

12.55 – 14.00

Razprava in zaključki

Posvet bo povezoval član Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

* * *

V sklopu dogodka bosta v preddverju dvorane Državnega sveta odprti RAZSTAVI:

Z EUROSKILLS do odličnih kadrov v gospodarstvu,

Evropske naravoslovne olimpijade EUSO 2018.

 

Celoten program posveta je tudi v vabilu.

Datum: 
sreda, 7. November 2018